Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DUYGUSAL EMEK VE PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖRGÜTSEL SAPMAYA ETKİSİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ
(THE EFFECT OF EMOTIONAL LABOR AND PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON ORGANIZATIONAL DEVIATION: AN EXAMPLE OF A PUBLIC HOSPITAL )

Yazar : Ferda ALPER AY  ; Gönül LİMONCU & Leyla KELEKÇİOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 1146-1159
100    40


Özet

Sağlık kurumlarında insan kaynaklarının pozitif psikolojik sermayeye sahip olması performansın gelişmesinde önemli katkılar sağlayabilir. Bu çalışmanın amacı, duygusal emek, psikolojik sermaye ve örgütsel sapma arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Bu amaçla bir kamu hastanesinde görev yapan hekim ve hemşirelerden oluşan 278 sağlık çalışanına anket uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, ortalama, korelasyon ve çoklu regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularında duygusal emek, psikolojik sermaye ve örgütsel sapma arasında ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Yüzeysel rol yapmanın örgütsel sapma davranışlarını artırdığı, genel olarak pozitif psikolojik sermayenin duygusal emek kullanımını artırırken örgütsel sapma davranışlarını azalttığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, hekim ve hemşirelerin pozitif psikolojik sermayelerinin artmasına katkı sağlayacak insan kaynakları yönetimi uygulamalarının iyileştirilmesi, yüzeysel rol yapma davranışlarının ve örgütsel sapma davranışlarının azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması önerilebilir.Anahtar Kelimeler
Duygusal Emek, Psikolojik Sermaye, Örgütsel Sapma, Sağlık Çalışanları

Abstract

Having positive psychological capital of human resources in health institutions can make important contributions to the improvement of performance. The aim of this study is to determine the relationships between emotional labor, psychological capital and organizational deviation. For this purpose, a questionnaire was applied to 278 healthcare professionals, physicians and nurses working in a public hospital. Frequency, mean, correlation and multiple regression analysis were used to evaluate the data. In the research findings, it was determined that there are relationships between emotional labor, psychological capital and organizational deviation. It has been determined that superficial role playing increases organizational deviation behaviors, and in general positive psychological capital increases emotional labor utilization and decreases organizational deviation behaviors. As a result, it may be suggested to take measures to improve human resources management practices that will contribute to the increase of positive psychological capital of physicians and nurses, and to reduce superficial role-playing behaviors and organizational deviation behaviors.Keywords
Emotional Labor, Psychological Capital, Organizational Deviation, Healthcare Professionals

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri